Projekt "Szkoła równych szans"

Projekt

"Szkoła równych szans"

realizowany przez
Powiat Stargardzki-Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Priorytet IX, działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

INFORMACJA O PROJEKCIE

    Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie Szczecińskim to szkoła, w której zawsze na pierwszym miejscu była jest i będzie troska o dobro ucznia, o jego rozwój fizyczny i intelektualny oraz o wysoki poziom nauczania. W naszej szkole w ramach programu dydaktyczno - wychowawczego od kilku lat prowadzimy działania nastawione na niwelowanie różnic edukacyjnych i wychowawczych wynikających z różnych poziomów nauczania w szkołach gimnazjalnych. Szczególną opieką otaczamy uczniów klas pierwszych.
    Każdego roku w miesiącu wrześniu nauczyciele, pedagodzy szkolni i wychowawcy przeprowadzają diagnozę wstępną polegającą na zbadaniu poziomu wiedzy wszystkich uczniów z każdego przedmiotu objętego planem nauczania. Zazwyczaj wnioski z diagnozy uczniów klas pierwszych są podobne. Młodzież z odległych szkół naszego powiatu wykazuje się mniejszą wiedzą, umiejętnościami i zaniedbaniami wychowawczymi. Obserwujemy u sporej liczby uczniów klas pierwszych niepewność, brak otwartości i zahamowania. Te postawy występują nie tylko u uczniów ze środowisk wiejskich, ale również są zauważalne u absolwentów innych szkół gimnazjalnych. Tegoroczna wrześniowa diagnoza wykazała, że wyrównaniem szans należy objąć ponad 73 % uczniów klas pierwszych.
    Szkoła nasza nie zapomina również o uczniach klas wyższych. Zależy nam na tym, by każdy nasz absolwent posiadał poczucie, że nie jest tylko dobrze przygotowany do dalszej nauki lub wykonywania zawodu, ale również może swobodnie funkcjonować i uczestniczyć w życiu społecznym.
    Szkoła od kilku lat z powodzeniem realizuje ten program, jednak ze względu na ograniczone środki, zakres tego programu musiał być ograniczany.
    Inaczej będzie w tym i w przyszłym roku szkolnym. Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego "Kapitał Ludzki" szkoła dysponować będzie dodatkowymi funduszami.
    Właśnie została podpisana stosowna umowa przez Pana Waldemara Gila - Starostę Stargardzkiego i przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy - dysponenta tych środków. W ramach tej umowy Zespół Szkół nr 1 na program: "Szkoła Równych Szans" otrzyma łącznie około 920 tyś zł, z czego wkład własny Powiatu Stargardzkiego wynosi około 124 tys. zł, co świadczy o ogromnym poparciu Zarządu Powiatu Stargardzkiego dla szkoły, w kontekście realizacji projektu i działań zmierzających do wdrażania nowych, nowoczesnych kierunku kształcenia zawodowego.
    Wiemy, że funkcjonujemy już w nowej rzeczywistości - wspólnej Europie, gdzie młodzież już udowadnia, że cała Europa to jej dom, że można się uczyć i pracować właściwie w każdym z jej krajów, pod warunkiem, że zna się języki obce, posiada się określoną wiedzę z informatyki oraz przedsiębiorczości i, że wszystkie te umiejętności potwierdzone są stosownymi dokumentami - europejskimi certyfikatami.
    Dzisiejszy młody obywatel Europy powinien od wczesnych lat uczestniczyć w różnorodnych formach kształcenia i w odpowiedniej teczce kolekcjonować certyfikaty potwierdzające jego umiejętności i wiedzę, bo nigdy nie wiadomo, co w życiu zawodowym może się w przyszłości przydać. Dzisiaj nie wystarczają świadectwa ukończenia szkół, dzisiaj trzeba mieć coś więcej - ważniejsze zazwyczaj stają się te dokumenty, które potwierdzają, że młody człowiek posiada określone , cenne dla pracodawcy umiejętności.
    Projekt nasz Szkoła Równych Szans ma spełnić dwa główne zadania:
 1. Wyrównać szanse edukacyjne tych uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują,
 2. Stworzyć dodatkowe możliwości pozyskania wiedzy i umiejętności z zakresu tego, co jest niezbędne dla młodego nowoczesnego Europejczyka czyli języków obcych, informatyki, przedsiębiorczości i nowoczesnych dziedzin techniki.
    Program realizowany będzie przez cały rok 2009-ty. W ramach tego programu realizować będziemy następujące zadania:
 • zajęcia wyrównawcze - 60 kilkunastoosobowych grup przedmiotowych, mających na celu uzupełnienie braków i zaległości zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Dotyczy to zarówno uczniów słabych, jak i dobrych.
 • pogotowie lekcyjne - cotygodniowe 54 dyżury mające na celu doraźną bądź systematyczną pomoc w odrabianiu zadania domowego i zrozumieniu nowego materiału.
 • szkolenia na certyfikat informatyczny - ECDL - 10 rocznych kursów, przygotowujących do zdania siedmiu egzaminów w ramach europejskiego certyfikatu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki. Kurs zakończy wręczenie stosownego certyfikatu.
 • szkolenia na certyfikat językowy - TELC - 15 rocznych kursów, przygotowujących do zdania egzaminów w ramach europejskiego certyfikatu językowego. Kurs zakończy wręczenie stosownego certyfikatu.
 • E-learning - zajęcia mające zapoznać młodzież z nauką na odległość, a ponadto przeprowadzić pełny kurs ECDL-a tą metodą.
 • szkolenia ekonomiczne- jestem przedsiębiorczy - "Aniołki biznesu" - dwa kursy mające zapoznać uczestników z zasadami powoływania do życia i prowadzenia własnej firmy.
 • pomoc psychologiczno - pedagogiczna - organizacja dwóch dyżurów psychologów i trzech dyżurów pedagogów, w łącznym wymiarze 14 godzin tygodniowo, w pomieszczeniach nie znajdujących się na terenie szkoły, aby zabezpieczyć dyskrecję wsparcia psychologiczno - pedagogicznego udzielanego uczniom naszej szkoły, potrzebującym takiej pomocy. Możliwa jest również organizacja tematycznych grup terapeutycznych.
 • specjalistyczne zajęcia informatyczne - organizacja trzech kursów dotyczących: komputerowego wspomagania projektowania, zakończonego egzaminem ECDL-CAD; zapoznania z elementarną wiedzą niezbędną współczesnemu obywatelowi wspólnej Europy zakończonego egzaminem ECDL-E-Citizen; zapoznania z cyfrową obróbką zdjęć i montażu filmów.
 • obudowanie dydaktyczne dla klasy - technik mechatronik - organizacja szkolenia dla uczniów kształcących się w klasie o specjalności mechatronik.
    Przewiduje się, że w programie uczestniczyć będzie ponad 660 uczniów, a łączna liczba zajęć wynosić będzie około 6700 godzin. Wszystkie zajęcia będą organizowane nieodpłatnie, a uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają stosowne materiały biurowe i szkoleniowe.
    Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie ma ogromne doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych do wzbogacania oferty programowej szkoły. Dotychczas zrealizowano następujące projekty:
 • 1998 r. projekt nr 5/98 PHARE, dotacja 30196,00zł - wspólnie z liceum w STRALSUNDZIE - organizacja internetowych grup dyskusyjnych.
 • 2001 r. projekt nr P-0058-01, dotacja 4860,00zł - wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • 2001 r. projekt "I Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej" - dotacja celowa PFOŚiGW 50.000,00zł,
 • 2002 r. projekt nr FMPN/02/68 PHARE, dotacja 28.087,00 EURO - trans graniczne kształcenie zawodowe w systemie modułowym z placówką w TORGELOW
 • 2002 r. projekt nr FMPN/02/67 PHARE, dotacja 39.801,00 EURO - warsztaty ekologiczno- artystyczne z placówką w TORGELOW
 • 2002 r. projekt nr P-0001-02; dotacja 4618,00zł - wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • 2002 r. projekt "III Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej" - dotacja celowa PFOŚiGW 35.000,00zł, WFOŚiGW 69.000,00zł, PFKiT 25.000,00zł
 • 2003 r. projekt nr POO19-03; dotacja 4498,00zł - wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • 2003 r. projekt nr PO124-03; dotacja 6480,00zł - wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • 2003 r. projekt nr PO125-03; dotacja 6480,00zł - wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • 2003 r. projekt nr POO19-03; dotacja 3168,00zł - wymiana młodzieży ze szkołą w TORGELOW
 • 2003 r. projekt nr PO127-03; dotacja 660,00zł -wymiana młodzieży ze szkołą w TORGELOW
 • 2003 r. projekt "IV Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej" - dotacja celowa NFOŚiGW 90.000,00zł PFOŚiGW 15.000,00zł, WFOŚiGW 10.000,00zł
 • 2004 r. projekt nr POO78-04; dotacja 1043,00zł - wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • 2004 r. projekt nr POO72-04; dotacja 2019,00zł - wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • 2004 r. projekt nr POO54-04; dotacja 6006,00zł - wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • 2004 r. projekt nr POO89-04; dotacja 612,00zł - wymiana młodzieży ze szkołą w TORGELOW
 • 2004 r. projekt "V Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej" - dotacja celowa NFOŚiGW 33.000,00zł, PFOŚiGW 30.000,00zł, WFOŚiGW 12.000,00zł, Stowarzyszenie "Serce Dzieciom" 5500,00zł
 • 2004 r. projekt "Wydanie śpiewnika CUDA NATURY" - NFOŚiGW 242.466,00 zł, WFOŚiGW 50.000,00zł
 • 2005 r. projekt "VI Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej - dotacja celowa NFOŚiGW 60.000,00zł, WFOŚiGW 20.000,00zł
 • 2005 r. projekt nr P0080-05; dotacja 12.000,00zł -wymiana młodzieży ze szkołą w TORGELOW
 • 2005 r. projekt nr P0102-05; dotacja 7.000,00zł -wymiana młodzieży ze szkołą w TORGELOW
 • 2005 r. projekt nr P0064-05; dotacja 1800,00zł -wymiana młodzieży ze szkołą w TORGELOW
 • 2005 r. projekt nr P0072-05; dotacja 400,00zł -wymiana młodzieży ze szkołą w TORGELOW
 • 2006 r. projekt nr PL01.06.09; dotacja 35.000EURO - modernizacja programu nauczania dla klas technicznych
 • 2006 r. projekt INTERREG IIIA - Integracyjne warsztaty dla młodzieży kształconej zawodowo - nr 26/2006 - 44.269,00zł
 • 2006 r. projekt INTERREG IIIA - Integracyjne warsztaty ekologiczno-artystyczne - dotacja 30.000,00zł
 • 2008 r. projekt INTERREG IIIA - Szkoleniowe warsztaty artystyczno-ekologiczne - dotacja 30.000,00 zł
 • 2008r. projekt - Polsko-Niemieckie Integracyjne Warsztaty Zawodowe Prowadzące do Modernizacji Kształcenia Zawodowego w Zawodzie Mechatronik - dotacja 45.000,00zł.
    Dla szkoły projekt, który będziemy realizować jest szczególnie ważny i to teraz, kiedy przy współpracy z firmą Bridgestone Stargard Sp. z o.o. oraz Wydziałem Techniki Morskiej i Mechatroniki Politechniki Szczecińskiej wdrażany jest nowy, nowoczesny kierunek nauczania - Technik Mechatronik.
     Waldemar Gil
Starosta Stargardzki

Tomasz Korytkowski
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I
w Stargardzie Szczecińskim

    

do góry